Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Regulamin

Regulamin Serwisu - Wspieram Dobro -

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Serwis – społecznościowy serwis internetowy stanowiący własność Operatora, znajdujący się pod adresem: http://wspieramdobro.pl, którego celem jest wspieranie Projektów o charakterze dobroczynnym lub związanych rozwojem kultu religijnego;
1.2 Operator – Fundacja Wspieram Dobro (adres: Tokarnia 490, 32-436 Tokarnia), identyfikujący się numerami KRS: 0000692010, NIP: 6812068161 i REGON: 368129059;
1.3 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie http://wpieramdobro.pl/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin” znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;
1.4 Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę z Operatorem;
1.5 Lider lub Lider Projektu – zweryfikowany Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt;
1.6 Wsparcie – finansowa pomoc udzielana przez Użytkownika na rzecz danego Projektu. Wsparcie Użytkownika udzielane Projektom będzie widoczne w jego Publicznym Profilu. Wsparcie może przybrać jedynie formę finansową – Użytkownik dokonuje płatności określonej kwoty pieniężnej  za pośrednictwem operatora płatności internetowych, następnie, na warunkach określonych w Regulaminie, płatność jest przekazywana Liderowi Projektu;
1.7 Projekt – inicjatywa o charakterze dobroczynnym lub związana z utrwalaniem lub rozwojem kultu religijnego tworzona przez Lidera, której może zostać udzielane Wsparcie przez Użytkowników;
1.8 Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora polegająca na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
1.9 Umowa – umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta, w momencie aktywacji Konta, pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.
1.10 Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;
1.11 Dane – dane Użytkownika, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy;
1.12 Kampania – okres w którym możliwe udzielanie Wsparcia finansowego danemu Projektowi.
1.13 Profil Publiczny – Dane Użytkownika dostępne publicznie w Serwisie.
1.14 Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Serwisie, który po kliknięciu w link „Rejestracja”, pozwala Użytkownikom na zawarcie Umowy z Operatorem.

2. Postanowienia ogólne i Rejestracja

2.1 Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem: http://wspieramdobro.pl.
2.2 Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na dole strony głównej Serwisu.
2.3 Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.4 Operator świadczy za pośrednictwem Serwisu dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin, Usługę korzystania z Konta posiadającego następujące funkcjonalności:
2.4.1 zgłaszanie Projektów;
2.4.2 udzielanie Wsparcia Projektom;
2.4.3 dodawanie komentarzy;
2.4.4 zmianę Danych Użytkownika.
2.5 Osoby niezarejestrowane mogą udzielać Wsparcia Projektom i korzystać  z funkcji informacyjnych Serwisu.
2.6 Aktywacja Konta przez Użytkownika jest tożsama z zawarciem z Operatorem Umowy o świadczenie Usługi. W celu jej zawarcia Użytkownik powinien wypełnić i przesłać Formularz dostępny w zakładce: „Rejestracja”, znajdującej na stronie głównej Serwisu a następnie kliknąć na przesłany pocztą elektroniczną link aktywacyjny. Przejście na wskazany w linku adres WWW powoduje zawarcie przez Użytkownika Umowy z Operatorem.
2.7 Skuteczne przesłanie Formularza wymaga podania określonych Danych Użytkownika wskazanych w tym Formularzu. Podanie niektórych Danych może nastąpić poprzez kliknięcie, przez Użytkownika, w przycisk „Zarejestruj się przez Facebook” i wyrażenie stosownych zgód wymaganych przez ten serwis społecznościowy. Ponadto skuteczne przesłanie Formularza wymaga złożenia stosownych oświadczeń i wyrażenia zgód za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”). 
2.8 Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Wygaśnięcie Umowy nie wpływa na skuteczność Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Użytkownikami.
2.9 Po ustaniu bytu prawnego Umowy, Konto Użytkownika jest usuwane.
2.10 Za korzystanie z Serwisu nie są pobierane żadne opłaty, jedyne opłaty to opłata Operatora przeznaczana na koszty prowadzenia Serwisu oraz opłata związana z obsługą płatności internetowych. W takim przypadku w Serwisie każdorazowo będzie informacja o całości kosztów, które związane są z daną operacją.

3. Zgłaszanie Projektów

3.1 Projekty mogą być zgłaszane przez Użytkowników, którzy zostali pozytywnie zweryfikowania w szczególności przez operatora płatności internetowych i podali wymagane dane w Formularzu. Jeden Użytkownik może zgłosić więcej niż jeden Projekt.
3.2 Zgłoszony Projekt zostanie umieszczony w Serwisie po uzyskaniu akceptacji Operatora. Operator może odmówić akceptacji m.in. w sytuacjach wskazanych w pkt. 3.7. poniżej.
3.3 Aby zgłosić Projekt, Użytkownik poprzez Konto wybiera opcję: „Rozpocznij projekt" oraz postępuje zgodnie z wytycznymi w Serwisie.
3.4 Możliwość zgłaszania Projektów może zostać uzależniona od podania przez Użytkownika określonych Danych.
3.5 Użytkownik zgłaszający Projekt jest zobowiązany wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia Projektu.
3.6 Użytkownik zgłaszający Projekt oświadcza, że środki finansowe przekazane mu na realizację Projektu zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację Projektu.
3.7 Operator odmawia akceptacji Projektu, jeżeli: 
3.7.1 Projekt zawiera treści pornograficzne;
3.7.2 Projekt zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami;
3.7.3 Projekt zawiera treści sprzeczne z światopoglądem chrześcijańskim;
3.7.4 Projekt godzi w cel Operatora wspierania dobroczynności lub utrwalania i rozwoju kultu religijnego;
3.7.5 celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności gospodarczej lub zawodowej;
3.7.6 celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem;
3.7.7 Projekt narusza lub będzie naruszać prawa osób trzecich; 
3.7.8 opis Projektu jest sporządzony w języku innym niż język polski lub jest niezrozumiały;
3.7.9 Projekt został złożony z naruszeniem Regulaminu.
3.8 ​​​​​Operator może zażądać od Lidera dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających wiarygodność zgłaszanego Projektu i w przypadku ich braku lub negatywnej oceny odmówić akceptacji Projektu.
3.9 Zgłoszenie Projektu przez Lidera jest tożsame ze złożeniem wiążącej oferty realizacji Projektu przez Lidera.
3.10 Oferta jest kierowana do wszystkich Użytkowników, którzy mogą ją przyjąć poprzez  udzielenie Wsparcia, które stanowi przyjęcie oferty Lidera Projektu.
3.11 Stronami umowy są Lider Projektu, jako wykonawca, oraz Użytkownicy, którzy udzielili Wsparcia.
3.12 Lider Projektu może usunąć Projekt z Serwisu aż do jego zakończenia, co będzie rozumiane jako wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy, o której mowa w pkt. 3.9.-3.11. powyżej. W takim przypadku udzielone Projektowi Wsparcie finansowe będzie zwracane Użytkownikom w ciągu 28 dni od usunięcia Projektu. W takiej sytuacji Lider Projektu ponosi koszt uiszczonych Opłat Operatora oraz opłat związanych z obsługą płatności internetowych.

4. Wspieranie Projektów

4.1 Każdy Użytkownik może, poprzez Serwis, udzielić Wsparcia Projektowi.
4.2 Udzielenie Wsparcia dla Projektu jest tożsame z zawarciem z Liderem umowy o realizację Projektu, na zasadach określonych w pkt. 3.10.-3.12. Regulaminu.
4.3 Udzielone Wsparcie zostanie przekazane (za pośrednictwem operatora płatności internetowych), po zakończeniu Kampanii, Liderowi Projektu, po potrąceniu z niego opłaty za prowadzenie Serwisu należnej Operatorowi i opłaty związanej z obsługą płatności internetowych.
4.4 Aby udzielić Wsparcia finansowego Projektowi, Użytkownik wchodzi na odpowiednią podstronę Serwisu, określa kwotę, jaką chce wesprzeć Projekt i klika ikonę „Przekaż wsparcie” Następnie po uzupełnieniu odpowiedniego formularza Użytkownik zostaje przekierowany automatycznie do serwisu operatora płatności internetowych.
4.5 Operator nie jest stroną umowy o dokonanie przelewu zawieranej pomiędzy Użytkownikiem udzielającym Wsparcia finansowego, a operatorem serwisu płatności internetowych.
4.6 Stan zgromadzonych środków finansowych na realizację danego Projektu jest widoczny publicznie na podstronie Serwisu dotyczącej Projektu, bez konieczności logowania, przez cały okres trwania Kampanii i jest aktualizowany w marę możliwości na bieżąco.
4.7 Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, iż Operator nie jest stroną umów zawieranych na postawie Regulaminu pomiędzy Liderami Projektów a Użytkownikami. W związku z tym, wszelkie roszczenia wynikające z ww. umów, w szczególności o należyte wykonanie Projektu należy kierować do Liderów.

5. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

5.1 Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
5.1.1 zapewniać dostęp do sieci Internet;
5.1.2 posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
5.1.3 przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
5.1.4 przeglądarka internetowa musi obsługiwać szyfrowane połączenia ssl;
5.1.5 posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.
5.2 Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
5.2.1 propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
5.2.2 zamieszczanie treści erotycznych, wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
5.2.3 zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
5.2.4 dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
5.2.5 zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
5.2.6 działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
5.2.7 zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Operatora lub osób trzecich;
5.2.8 zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
5.3 Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim jak również posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.
5.4 Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Operator niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
5.5 Operator wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Serwisu pliki „cookies”, tj. informację, którą serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
5.6 Operator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1 Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://wspieramdobro.pl/kontakt lub za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: reklamacja@wspieramdobro.pl.
6.2 Reklamacja powinna zawierać:
6.2.1 oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
6.2.2 oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
6.3 W przypadku braku wymaganych informacji, Operator wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. 
6.4 W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Operator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
6.5 Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Operatora reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Operator niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną.

7. Wypowiedzenie umowy

7.1 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę z Operatorem bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym w każdym czasie. Użytkownik wypowiada umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta za pomocą opcji dostępnej w ramach takiego Konta albo przez zgłoszenie pisemnie Operatorowi (na adres: usuwaniekonta@wspieramdobro.pl) żądania usunięcia Konta. W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Operatorowi żądania.
7.2 Wypowiedzenie Umowy z Operatorem nie wpływa na ważności ani skuteczność umów zawartych przez Użytkownika poprzez Serwis z innymi Użytkownikami, w tym w szczególności Umów dotyczących udzielenia Wsparcia lub realizacji Projektu.

8. Nota prawna

8.1 Serwis został przygotowany na zlecenie Operatora.
8.2 Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę bez zgody Operatora jest zabronione.
Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 sierpnia 2017 roku.