Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Portal Wspieram Dobro przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Respektując uregulowania prawne, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Portal Wspieram Dobro przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Respektując uregulowania prawne, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Fundacja Wspieram Dobro z siedzibą w Tokarni 490, (32-436 Tokarnia), identyfikująca się numerami
NIP: 6812068161 i REGON: 368129059; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000692010,

W celu skontaktowania się z nami m. In. w sprawach dotyczących działalności Fundacji działalności, rejestracji i funkcjonowania konta na społecznym serwisie internetowym http://wspieramdobro.pl, przetwarzania danych osobowych i korzystania z przysługujących praw możecie Państwo skorzystać z poniższych form komunikacji:

-adres korespondencyjny: Fundacja Wspieram Dobro, Tokarnia 490, 32-436 Tokarnia

-formularz kontaktowy https://www.wspieramdobro.pl/kontakt.html

-adres e-mail: uwaga@wspieramdobro.pl 

ZAKRES DANYCH

Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo korzystając ze społecznego serwisu internetowego www.wspieramdobro.pl  są to przede wszystkim dane niezbędne do założenia konta w które przekazujecie w ramach świadczonej usługi zgodnie z Regulaminem (link/odnośnik) oraz dane na przetwarzanie których wyrażacie Państwo dobrowolnie zgodę przy przeglądaniu serwisu i wspieraniu projektów. Są to m.in. następujące dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres mailowy
 3. Numer IP urządzenia za pomocą które przegląda jest strona społecznego serwisu internetowego www.wspieramdobro.pl 
 4. Informacje, zdjęcia, grafika wprowadzone przez użytkownika społecznego serwisu internetowego, 
 5. Informacje pozwalające na identyfikacje konta użytkownika na serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter,
 6. pliki "cookies" informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk i analiz dotyczących korzystania z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

Niepodanie części danych niezbędnych do świadczenia usługi na Państwa rzecz może uniemożliwić ich realizacje.

Wspieram Dobro nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane takie, gdyby w jakikolwiek sposób znalazły się w posiadaniu Wspieram Dobro, będą niezwłocznie usuwane, w sposób uniemożliwiający odczyt. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych, a w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich.

PODSTAWA PRAWNA, CEL i OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim dla realizacji celów związanych z obsługą i administracją społecznego serwisu internetowego Wspieram Dobro.

 1. Dane niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Dane przekazane w związku z rejestracją użytkownika, założeniem konta i korzystaniem ze społecznego serwisu internetowego http://wspieramdobro.pl są przetwarzane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Państwem a Fundacją Wspieram Dobro, przez okres obowiązywania tej umowy w celu jej realizacji, a po wygaśnięciu umowy przez czas niezbędny w świetle obowiązujących przepisów prawa dla ochrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Dane na które została wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), do czasu wygaśnięcia zgody, w szczególności jej cofnięcia np. zgoda na przetwarzanie adresu e-mail i przesyłanie newslettera.
 3. Dane przetwarzane dla celów statystycznych i analitycznych przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) do czasu skutecznego zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z unormowaniami RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Państwa mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii danych,
 2. żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym, o ile przepisy prawa nie umożliwiają dalszego przetwarzania danych)
 3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na ramach umowy lub na podstawie udzielonej zgody które Państwo nam dostarczyli, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 4. jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

PRZEKAZANIE DANYCH

Administrator nie przewiduje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom z następującymi wyjątkami.

Organy Państwowe

Dane mogą zostać również udostępnione, jeśli z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe, w szczególności Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz inne organy i instytucje państwowe działające na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Dane statystyczne i analityczne

Dane związane z aktywnością Państwa jako użytkownika społecznego serwisu internetowego http://wspieramdobro.pl, pliki cookies i podobne mogą być udostępniane, gromadzone i wykorzystywane dla celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics (https://www.google.pl/intl/pl/contact) lub podobnych.

Płatności

Dane podane na społecznym serwisie internetowym w celu zrealizowania płatności na rzecz projektu mogą być przekazane serwisom obsługujących płatności. Warunki techniczne, zasady bezpieczeństwa i polityka prywatności określają serwisy obsługujące płatności niezależnie od społecznego serwisu internetowego Wspieram Dobro.

Facebook

Rejestracja, a także późniejsze logowanie do Serwisu, jest możliwa przez Państwa konto na Facebooku. Decyzję o tej drodze rejestracji lub logowania podejmujecie Państwo samodzielnie. Uwierzytelnienie następuje na stronie Facebooka. Do społecznego serwisu internetowego przekazywane są dane Państwa profilu publicznego .W celu identyfikacji i bezpiecznego założenia konta w naszym serwisie.Zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych możecie Państwo znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter.

Serwis pozwala przez przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. umieścić na stronach kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy.