Wesprzyj projekty w pobliżu Ciebie
Obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie tzw uchwały RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I ZASADACH PRZETWARZANIA

Informacja w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Fundacja Wspieram Dobro z siedzibą w Tokarni 490, (32-436 Tokarnia), identyfikująca się numerami NIP: 6812068161 i REGON: 368129059; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000692010,

KONTAKT

W celu skontaktowania się z nami m. In. w sprawach dotyczących działalności Fundacji działalności, rejestracji i funkcjonowania konta na społecznym serwisie internetowym http://wspieramdobro.pl, przetwarzania danych osobowych i korzystania z przysługujących praw możecie Państwo skorzystać z poniższych form komunikacji:

 1. Adres korespondencyjny: Fundacja Wspieram Dobro, Tokarnia 490, 32-436 Tokarnia
 2. Formularz kontaktowy na stronie serwisu internetowego:  https://www.wspieramdobro.pl/kontakt.html
 3. Adres e-mail: uwaga@wspieramdobro.pl 

ZAKRES DANYCH

Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo korzystając ze społecznego serwisu internetowego www.wspieramdobro.pl  są to przede wszystkim dane niezbędne do założenia konta w które przekazujecie w ramach świadczonej usługi zgodnie z Regulaminem oraz dane na przetwarzanie których wyrażacie Państwo dobrowolnie zgodę przy przeglądaniu serwisu i wspieraniu projektów. Są to następujące dane:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres mailowy
 3. Numer IP urządzenia za pomocą które przegląda jest strona społecznego serwisu internetowego www.wspieramdobro.pl 
 4. Informacje, zdjęcia, grafika wprowadzone przez użytkownika społecznego serwisu internetowego, 
 5. Informacje pozwalające na identyfikacje konta użytkownika na serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter,
 6. dane osobowe zbierane przez pliki Cookies, które są zbierane przy pomocy plików "cookies", które są instalowane na stronie społecznego serwisu internetowego głównie dla celów analitycznych i statystycznych dotyczących korzystania z serwisu..

Niepodanie części danych niezbędnych do świadczenia usługi na Państwa rzecz może uniemożliwić ich realizacje.

PODSTAWA PRAWNA, CEL i OKRES PRZETWARZANIA

 1. Dane niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Dane przekazane w związku z rejestracją użytkownika, założeniem konta i korzystaniem ze społecznego serwisu internetowego http://wspieramdobro.pl są przetwarzane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Państwem a Fundacją Wspieram Dobro, przez okres obowiązywania tej umowy w celu jej realizacji, a po wygaśnięciu umowy przez czas niezbędny w świetle obowiązujących przepisów prawa dla ochrony praw i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Dane na które została wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), do czasu wygaśnięcia zgody, w szczególności jej cofnięcia np. zgoda na przetwarzanie adresu e-mail i przesyłanie newslettera.
 3. Dane przetwarzane dla celów statystycznych i analitycznych przetwarzane z uwagi na uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) do czasu skutecznego zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Zgodnie z unormowaniami RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Państwa mają Państwo następujące prawa:

 1. dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii danych,
 2. żądania sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych ( prawo do bycia zapomnianym, o ile przepisy prawa nie umożliwiają dalszego przetwarzania danych)
 3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na ramach umowy lub na podstawie udzielonej zgody które Państwo nam dostarczyli, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 4. jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

PRZEKAZANIE DANYCH

Administrator nie przewiduje przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom z następującymi wyjątkami.

Dane związane z aktywnością Państwa jako użytkownika społecznego serwisu internetowego http://wspieramdobro.pl, pliki cookies i podobne będą udostępniane, gromadzone i wykorzystywane dla celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics (https://www.google.pl/intl/pl/contact) i podobnych

Dane mogą zostać również udostępnione, jeśli z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe, w szczególności Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz inne organy i instytucje państwowe działające na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.